Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

Mbeshtetur nga:

Zhvillimi i bazës së të dhënave për ankesat dhe vendimet mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup. Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet ose mendimet e Misionit të OSBE-së në Shkup.

Rreth CEMM

Këshilli për Etikën e Mediave në Maqedoni (CEMM) është një organizatë joqeveritare, jo-politike dhe jofitimprurëse e cila, sipas parimit të vullnetit të lirë, bashkon anëtarët e saj për të arritur qëllimet dhe aktivitetet e përcaktuara nga Statuti i organizatës dhe parimet e përgjithshme të misionit dhe vizionit të CEMM .

Kontaktoni

Telefoni

(02) 3222 595

Rruga

Bul. "Metropolitani Theodosius Gologanov" 54/2, Maqedonia Veriore

Posta

info@semm.mk