Parashtro ankesë

Аnkesat

(nga Themelimi i Komisionit të Ankesave deri më sot)

Numri i ankesave të pranuara:

632

Numri i vendimeve të marra:

560

Merrni ankesa për të cilat nuk ka arsye të ankoheni:

0

Поддржано од:

Zhvillimi i bazës së të dhënave për ankesat dhe vendimet mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup. Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet ose mendimet e Misionit të OSBE-së në Shkup.

Rreth CEMM

Këshilli për Etikë të Mediave në Maqedoni (CEMM) është një organizatë joqeveritare, jo-politike dhe jofitimprurëse e cila, sipas parimit të vullnetit të lirë, bashkon anëtarët e saj për të arritur qëllimet dhe aktivitetet e përcaktuara me Statutin e organizatës dhe parimet e përgjithshme të misionit dhe vizionit të CEMM.

Контакт

Телефон

(02) 3222 595

Улица

Бул. „Метрополит Теодосиј Гологанов“ 54/2, Северна Македонија

Мејл

info@semm.mk